Privacyverklaring

Puur Huidvisie, gevestigd aan het Kroonkruid 93
2914BT Nieuwerkerk a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Puur Huidvisie
Kroonkruid 93
2914BT Nieuwerkerk a/d IJssel

http://www.puurhuidvisie.nl
info@puurhuidvisie.nl
0180 638 980

Persoonsgegevens die wij verwerken
Puur Huidvisie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierbij besteden wij zorgvuldig aandacht aan de juistheid van de gegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je in behandeling bent bij Puur Huidvisie, kan de aard van de behandeling vragen om het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan medicatiegebruik, zwangerschap, behandelverleden, eventuele ziektes of erfelijkheden, etc. Wanneer deze informatie niet relevant is voor de behandeling, zal Puur Huidvisie deze informatie niet van je vragen.

Bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij om de behandeling veilig, verantwoord en persoonlijk afgestemd te kunnen uitvoeren. De grondslag hiervoor is is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst tussen Puur Huidvisie en de klant en toestemming van de klant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Puur Huidvisie bewaart persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste behandeling. Daarna worden de gegevens vernietigd. Wil je dat Puur Huidvisie jouw gegevens eerder vernietigt? Neem dan contact op met Puur Huidvisie via info@puurhuidvisie.nl. Voor financiële gegevens zoals facturen hanteert Puur Huidvisie de door de Belastingdienst verplichte termijn van 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur Huidvisie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurhuidvisie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Puur Huidvisie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming
Puur Huidvisie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Huidvisie) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Puur Huidvisie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Puur Huidvisie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Puur Huidvisie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@puurhuidvisie.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Bij het bewaren van persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar vraagt Puur Huidvisie altijd toestemming en een handtekening van de betreffende ouder/voogd.

Vragen of meer informatie?
Bent u het niet eens met hoe Puur Huidvisie met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van uw verzoek? Of heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met Puur Huidvisie via info@puurhuidvisie.nl.

Voor meer informatie over de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens of de wetgeving raadplegen.